نواحی تحت پوشش

مناطقی که ایرانیان‌نت سرویس ارائه می‌دهد

راهنما سریع

شرکت ایرانیان نت در فاز اول، محدوده‌ی جهان‌شهر‌ کرج را تحت پوشش قرار داده است.در نقشه زیر منطقه تحت پوشش نمایش داده شده است.

نواحی تحت پوشش

شرکت ایرانیان نت در فاز اول، محدوده‌ی جهان‌شهر‌ کرج را تحت پوشش قرار داده است.در نقشه زیر منطقه تحت پوشش نمایش داده شده است.

نواحی تحت پوشش

نواحی تحت پوشش پس از اجرای فاز ۱

نواحی تحت پوشش پس از اجرای فاز ۲